Professionele achtergrond

Excetra – Expertise Centrum Traumaseksuologie

Excetera

Na mijn opleiding als Psychosociaal Therapeut,  ben ik me verder gaan ontwikkelen en heb ik me gespecialiseerd in trauma-seksualiteit en psychodrama. Inmiddels heb ik ook de opleiding als traumaseksuoloog BE met goed gevolg afgerond. Deze opleidingen heb ik gevolgd aan het Expertise Centrum Trauma-seksuologie en werk ik samen met andere hulpverleners in dit vakgebied. Mocht ik onverhoopt (tijdelijk) geen hulp aan jou kunnen verlenen (vanwege bv ziekte), dan kunnen we samen, met deze samenwerking, op zoek naar een passende waarneming en vervolg van jouw therapie. Indien ik niet bereikbaar ben dan kun je terecht bij mevrouw A. Postma via e-mail: profoundanja@outlook.com.

NFG

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld. De NFG houdt toezicht op opleiding, ervaring en bij- en nascholing van zorgprofessionals, bewaakt de kwaliteit van de aangeboden zorg en heeft ethische waarden en een beroepscode opgesteld.
In het onverhoopte geval, dat je niet tevreden bent over de verleende zorg én we niet samen tot een oplossing kunnen komen, kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de NFG en wordt je klacht conform de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) behandeld.

Vanzelfsprekend zorg ik ervoor, dat jouw privacy beschermd wordt/blijft. Ik volg hierbij het solidariteitsreglement van de NFG. Hierin is onder andere het volgende vastgelegd:
– verwerking van persoonsgegevens, welke noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening en behartiging voor gerechtvaardigde belang
– informatieplicht aan cliënt over welke gegevens worden verwerkt en met welk doel
– bezwaarmogelijkheid van cliënt t.a.v. gegevensverwerking
– recht op inzage in/toegang tot verwerkte gegevens
– de maximale wettelijke bewaartermijn van 7 jaar
– uitwisseling van gegevens is alleen mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen
Wil je hier meer over weten over privacy bij gebruik van de website, lees dan Privacy policy website.

Bij aanvang van de behandeling wordt een Behandelovereenkomst opgesteld conform de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Zie ook WGBO op hoofdlijnen

Verder volg ik de Algemene betalingsvoorwaarden van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg